Атмосфера

самая экологичная интернет-газета

  • Тел.: +7 (702) 188 98 15
  • Email: conecopro@mail.ru

24.09.2021 г.

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан», в соответствии с требованиями ст. 95 Экологического кодекса РК, сообщает, что в10 час 00 мин. 25.10.2021 года по адресу г.Нур-Султан, район «Сарыарка», пр.Бейбитшилик 11, каб.408 состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту «Оценка воздействия на окружающую среду» к Рабочему проекту «Реконструкция магистрального канализационного коллектора от КНС№91 до КНС№43».
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале, а также сайте МИО «http://astana.gov.kz».
Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале, а также https://ecoportal.kz/.
В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме (https://uwa.zoom.us/j/82054498348?pwd=dHNIdkN0RjFzUTk0ZWt6Vkw3MU1zdz09, Логин: 820 5449 8348, Пароль: 123456). Активная ссылка будет предоставлена на Едином экологическом портале и на сайте МИО http://astana.gov.kz.
Дополнительную информацию можно получить по адресу г.Нур-Султан, район «Сарыарка», пр.Бейбитшилик 11, каб.408, a.isenaliev@astana.kz и по телефонам 8-717-255-6955.
Представитель инициатора деятельности — Исеналиев Ануарбек Ерикович.
Разработчик РП — ТОО «Даму Орта Ltd», тел. 87078812030, nurbol-nuke@mail.ru.
Разработчик ОВОС – ИП Ким И.Г., тел.87022938681, atameken_eco@mail.ru.

«Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ, ҚР Экологиялық кодексінің 95 бабына сәйкес 2021 жылғы 25 қазанда 10 сағ. мин.00 «қоршаған ортаға әсерін бағалау» жұмыс жобасының «Магистральды кәрізді No 91 КНС -тен No43 КНС -ке қайта құру» жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өтедітіндігін хабарлайды.
Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталында, сондай-ақ ЖАО «http://astana.gov.kz» сайтында танысуға болады.
Барлық ескертулер және / немесе ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталында, сондай-ақ https://ecoportal.kz/.қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қабылданады (https://uwa.zoom.us/j/82054498348?pwd=dHNIdkN0RjFzUTk0ZWt6Vkw3MU1zdz09, Кіру: 820 5449 8348, Құпия сөз: 123456).
Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин енгізілген жағдайда әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, қоғамдық тыңдаулар онлайн режимде өткізіледі. Белсенді сілтеме Бірыңғай экологиялық порталда және ЖАО http://astana.gov.kz сайтында ұсынылады.
Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады Нұр-Сұлтан, «Сарыарқа» ауданы, Бейбітшілік даңғылы 11, 408 каб. және 8-717-255-6955 телефондары бойынша алуға болады.
Қызмет бастамашысының өкілі — Исеналиев Әнуарбек Ерікұлы.
ЖЗ әзірлеушісі — «Даму Орта ЛТД» ЖШС, тел. 87078812030, nurbol-nuke@mail.ru.
ҚОӘБ әзірлеушісі — ЖК Ким И.Г., тел. 87022938681, atameken_eco@mail.ru.

Скачать PDF